Algemene voorwaarden Ontwikkeling van mens en paard

Algemeen en Definities:

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ontwikkeling van mens en paard gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door Ontwikkeling van mens en paard uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

2.Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Ontwikkeling van mens en paard voor een sessie, coaching en of training. Of met wie Ontwikkeling van mens en paard in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

3. Opdrachtnemer: Ontwikkeling van mens en paard, Maureen Ruijsch, handelend voor Ontwikkeling van mens en paard.

4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de coaching, training of workshop deelneemt.

5. Paard: paard of pony waarmee binnen een coaching of training gewerkt wordt.

6.  Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Ontwikkeling van mens en paard en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

7. Diensten: alle door Ontwikkeling van mens en paard aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

Toepasselijkheid en risico acceptatie:

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Ontwikkeling van mens en paard diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen gekomen.

2. Niet alleen Ontwikkeling van mens en paard maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de deelnemer zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten door de werkgever.

4. Tijdens uitvoering van diensten zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Ontwikkeling van mens en paard uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

6. Vooraf, tijdens of na een sessie kunnen deelnemers informatie inwinnen of overleggen.  Opdrachtgever en/of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Tevens welke risico’s met de paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie.

7. Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen in alle gevallen de instructies van Ontwikkeling van mens en paard op te volgen.

8. Ontwikkeling van mens en paard is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.

9. Door op het terrein te verblijven tijdens uitvoering van een dienst, verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

In geval van deelname aan een workshop, training of trainingsreeks of andere vorm van begeleiding waarin het gedrag van paarden wordt getraind, is deelnemer verplicht om een goedgekeurde helm of cap met kenmerk EN1384 te dragen tijdens het werk met een paard.

In geval van deelname aan een workshop, training of trainingsreeks of ander vorm van begeleiding waarin het gedrag van paarden wordt getraind, neemt de deelnemer alle verantwoordelijkheid op zich voor eigen gezondheid en voor die van het door de opdrachtgever ingebrachte paard of paarden gedurende de workshop, training, trainingsreeks of andere vorm van begeleiding.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de deelnemer en paard of paarden adequaat verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid, ziekte en ongevallen.

Totstandkoming en uitvoering overeenkomst 

De inschrijving voor of reservering van diensten is definitief na een bevestigingsmail van ontwikkeling van mens en paard. Het versturen van een opdrachtbevestiging door ontwikkeling van mens en paard maakt de opdracht bindend. Ontwikkeling van mens en paard behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren. Op en vanaf het moment dat van levering van diensten komen de geleverde zaken voor risico van deelnemer.

Uitvoering van overeenkomsten

1. De gesloten overeenkomsten tussen Ontwikkeling van mens en paard en de opdrachtgever leiden voor Ontwikkeling van mens en paard tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting waarbij Ontwikkeling van mens en paard gehouden is haar verplichting zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Ontwikkeling van mens en paard verlangd kan worden.

2. In geval van een coaching zal de cliënt eerlijk en open bijdragen aan gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn eigen gedrag en de consequenties hiervan op zich voor het boeken van resultaat zowel gedurende de tijd die de coach en cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats en zich houden aan afspraken die tijdens de sessies gemaakt worden.

3. Mocht de coach tijdens een coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of deskundigheid van de coach vallen, zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

4. In geval van deelname met een niet door Ontwikkeling van mens en paard verstrekt paard aan een dienst, zal cliënt eerlijk en open informatie verstrekken over dit paard en zich inzetten. De cliënt neemt verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn eigen gedrag en de consequenties hiervan op zich voor het boeken van resultaat zowel gedurende de tijd die de coach en cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats en zich houden aan afspraken die tijdens de sessies gemaakt worden.

5. Mocht Ontwikkeling van mens en paard tijdens een dienst bij het in lid 4 genoemde paard zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of expertisegebied vallen, dan zal Ontwikkeling van mens en paard cliënt hierop attenderen en aangeven dat consult elders mogelijk wenselijk is.

6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ontwikkeling van mens en paard het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Ontwikkeling van mens en paard aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ontwikkeling van mens en paard worden verstrekt.
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst de benodigde gegevens niet tijdig aan Ontwikkeling van mensen paard zijn verstrekt, heeft Ontwikkeling van mens en paard het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Ontwikkeling van mens en paard is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Ontwikkeling van mens en paard is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Annuleren/verschuiven/ wijzigen diensten

Ontwikkeling van mens en paard heeft het recht om zonder opgave van reden de dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Ontwikkeling van mens en paard betaalde bedrag met aftrek van de tot beëindiging wel geleverde prestaties.

Coaching traject en/of trainingsreeks, workshops:

Annulering door de opdrachtgever van de dienst kan tot 4 weken voor aanvang van de dienst.

Bij niet annuleren van de dienst is de opdrachtgever verplicht om het totaalbedrag van de dienst te voldoen.

Bij annulering van de dienst tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de dienst is ontwikkeling van mens en paard gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken het volledige bedrag.

In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de dienst de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

In geval van individuele of particuliere diensten kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur is Ontwikkeling van mens en paard gerechtigd om het volledige bedrag in rekening te brengen

Verzuimde afspraken, diensten worden volledig in rekening gebracht.

Ontwikkeling van mens en paard kan sessies annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de coach, trainer en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging te vinden is. In geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij de opdrachtgever. In goed overleg tussen Ontwikkeling van mens en paard en de opdrachtgever kan er een vervangende datum overeen gekomen worden.

Als een van de partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, na hier nadrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen onder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeen gekomen wijze betaald.

Wijzigen diensten, opdrachtspecificaties

Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, of tijdens uitvoering blijkt dat dat er een aanpassing in opdracht nodig is, zal Ontwikkeling van mens en paard de opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeen gekomen budget, zal Ontwikkeling van mens en paard dit bespreken met de opdrachtgever met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding leiden. En zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

Betalingen

Ontwikkeling van mens en paard brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Deze rekening wordt verstuurd via de email.

De prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief btw. Tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of opgeheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.

Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Geschillenbeslechting

Op iedere overeenkomst tussen Ontwikkeling van mens en paard en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Ontwikkeling van mens en paard gevestigd is.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de verzekeraar van ontwikkeling van mens en paard in een voorkomend geval.

Vertrouwelijkheid

Met betrekking tot gegevens die in het kader van de opdracht aan Ontwikkeling van mens en paard worden verstrekt, zal Ontwikkeling van mens en paard de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.  Zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt Ontwikkeling van mens en paard geen informatie aan derden.

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Aan de opdracht zal door Ontwikkeling van mens en paard niet toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met Ontwikkeling van mens en paard wordt aan Ontwikkeling van mens en paard toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens zal Ontwikkeling van mens en paard uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.